Pågående planarbete

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Härnebo 2:90, Holmsveden gamla skola

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Järpen 1.

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.

Samråd

Under samrådet skickas förslaget på detaljplan ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Hamnäsudden

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna med bostadsanvändning till 220 m2 per fastighet inom Rexvågens samfällighetsförening. Gällande detaljplan medger en största sammanlagd byggnadsarea på 120 m2 per fastighet, varav högst en huvudbyggnad får uppföras.

Samråd pågår mellan 20-10-05 till 20-10-31. Planhandlingarna finns utställda i Stadsbibliotekets foajé, Köpmannagatan 11.

Synpunkter skickas till Bygg- och miljöförvaltningen via e-post, bygg.miljonamnden@soderhamn.se eller via post till: Bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Samråd – Rexvågens samfällighet”.

Undersökningssamråd
Planbeskrivning
Plankarta

Hamnäsudden

Ny detaljplan för bostäder och vandrarhem/hotell inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter.

Syftet är att möjliggöra för ny användning för Östanbo gamla skola samt säkerställa byggrätter för närliggande fastigheter.

Samråd pågår mellan 20-10-19 till 20-11-15. Planhandlingarna finns utställda i Stadsbibliotekets foajé, Köpmannagatan 11.

Synpunkter skickas till Bygg- och miljöförvaltningen via e-post, bygg.miljonamnden@soderhamn.se eller via post till: Bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn.

Märk e-post och brev med ”BMN Samråd – Östansjö 8:164 m.fl.”.

Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning

Bearbetning inför granskning

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen förslaget till detaljplan utifrån inkomna synpunkter.

Hamnäsudden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av bostäder med inriktning mot fritidshus samt campingstugor för uthyrning. Detaljplanen medger också uppförande av ett mindre komplementhus i närheten av sjön samt anläggande av brygga. Planen ska också skydda befintliga naturvärden inom området.

Granskning

Under granskningen skickas det bearbetade förslaget ut till berörda sakägare, exempelvis grannar, myndigheter och intresseorganisationer. I detta skede kan du lämna synpunkter på förslaget.

Översikt södra hamngatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom planområdet samt att anlägga en gång- och cykelväg längs med den gamla järnvägen.

Samråd pågår mellan den 17 maj till 30 juni. Ett samrådsmöte kommer att hållas i CFLs foajé tisdagen den 28 maj klockan 17:00 – 20:00.

Synpunkter skickas till Bygg- och miljöförvaltningen via e-post, bygg.miljonamnden@soderhamn.se eller via post till: Söderhamns kommun, 826 32 Söderhamn. Du kan även lämna synpunkter vid samrådsmötet.

Märk e-post och brev med ”BMN Samråd – Detaljplan Södra Hamngatan.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetar Bygg- och miljöförvaltningen inför antagandet.

Antagna detaljplaner

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen på Norsen 1 för att möjliggöra för bostadsändamål. Nuvarande användning A (allmänt ändamål) ändras till B, C och S1 (bostäder, centrum och kulturskola eller vuxenutbildning). I planförslaget kommer även ett skydd i form av rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser att prövas för den gamla skolbyggnaden. I samband med den nya detaljplanen kommer även den kommunalt ägda fastigheten Stören 6 att ändra användning från A (allmänt ändamål) till PARK

Granskning hålls under perioden 30 januari till 20 februari 2020. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast sista granskningsdagen. Den som inte framfört sina synpunkter senast sista granskningsdagen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingarna finns utställda i Stadsbibliotekets foajé, Köpmannagatan 11. Du kan också ta del av handlingarna digitalt via kommunens hemsida www.soderhamn.se. Synpunkter skickas till Bygg- och miljöförvaltningen via e-post, bygg.miljonamnden@soderhamn.se eller via post till: Söderhamns kommun, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning – Norsen 1 m.fl.”.

Planbeskrivning Norsen 1
Plankarta Norsen 1
Granskningsredogörelse Norsen 1

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft.

Gladan 7, f.d.Hotell Linblomman

 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen inom planområdet från hotell till bostäder och centrumändamål.

Granskning för detaljplanen Gladan 7 pågår mellan 2 maj till 16 maj 2019. Handlingarna finns tillgängliga för granskning på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning 2 – Detaljplan Gladan 7”.

Planbeskrivning Gladan 7 Granskning 2
Plankarta Gladan 7 Granskning 2
Kvalitativ riskbedömning Vråken 9
Trafikbullerutredning aug 2018, Gladan 7
Linblomman Gladan 7 Trafikbullerberäkning Tillägg

 Samråd för detaljplanen för Simpan 1 m.fl. har hållits mellan 2019-01-03 till 2019- 01-24. Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun beslutade 2019-04-23 att skicka ut förslaget för ny detaljplan på granskning. Granskningen hålls under perioden 2019-04-29 till 2019-05-20.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, i foajén på Stadsbiblioteket samt i originalhandlingar hos Bygg- och miljöförvaltningen. Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljöförvaltningen på bygg.miljonamnd@soderhamn.se eller via post till Söderhamns kommun, Västra Storgatan 16, 826 32 Söderhamn. Märk e-post och brev med ”BMN Granskning – Detaljplan Simpan 1 m.fl."

Myskje 4:72 f.d. Marma skola

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, bostäder och tillfällig vistelse inom planområdet.

Planbeskrivning Marma skola laga kraft
Plankarta Marma skola laga kraft

Skepparen 3

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål samt förlänga parkmarken längs den södra delen av planområdet. I och med planändringen säkras Skepparen 1 och 5 från rivning samt är en varsamhetsbestämmelse satt där bebyggelsens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner och fasadmaterial ska bibehållas.

Planbeskrivning Skepparen 3
Plankarta Skepparen 3 

Valhall 12

Syftet med detaljplanen är att ändra ändamålet från allmänt ändamål till teknisk anläggning. I nuläget överensstämmer inte det allmänna ändamålet till den faktiska användningen. Ingen fysisk förändring sker på platsen.

Planbeskrivning Valhall 12
Plankarta Valhall 12 

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn