Kvalitet och utveckling inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kvalitetsarbetet handlar om utveckling, vilket innebär att vi på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med uppföljning och utvärdering kopplat till ständiga förbättringar. Vi vill på ett prestigelöst sätt ändra snabbt och bra på det som inte fungerar i vår verksamhet. Vi vill göra rätt saker, d.v.s. de insatser och det stöd vi erbjuder ska vara anpassade till de lokala behoven i vår kommun och nå de effekter som är planerade.

En systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring av vårt arbete är en viktig förutsättning för att våra brukare ska känna förtroende för vår verksamhet. Socialnämnden fastställer målen för vår verksamhet, som Arbetsmarknads. och socialförvaltningen sedan ska omsätta i praktisk handling - utförande.

För att få kvitto på hur väl vi utför våra insatser och att vi gör rätt saker är det nödvändigt att fråga våra brukare, de som vi är till för. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg för att få kunskap hur verksamheten fungerar. Med denna kunskap som grund kan vi göra de förbättringar som krävs.

  • Fokusgrupper (en form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter på en aktuell fråga)
  • Brukarundersökningar (enkäter och intervjuer)
  • Synpunkts- och klagomålshantering
  • Processkartläggning (flödesbekrivning av våra insatser steg för steg för att finna förbättringsområden)
  • Stickprovsgranskning av delegerade ärenden (alla beslut som fattats av förvaltningen under en månad delges nästkommande Arbetsmarknads- och socialnämnd; inför varje nämnd redovisas mera omfattande minst två ärenden, som uttagits av politisk ledamot från delegationslistan)
  • Årlig internkontrollplan (som anger vilka områden vi ska syna extra för att förhindra skada och/eller förluster uppstår)

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Kommun och politik

Kontakt Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fax 0270-147 60

Förvaltningschef
Lena Wetterlind
Telefon 0270-753 37

Biträdande förvaltningschef, verksamhetschef för Administrativa Enheten
Anna-Lena Svedberg

Tel: 0270-752 65
anna-lena.svedberg@soderhamn.se

Verksamhetschef Arbetsmarknad
Johnny Bjersander
Tel: 0270-751 27
johnny.bjersander@soderhamn.se

Verksamhetschef Vuxen, Försörjning, Råd & stöd och Söderhamns Dagliga Verksamheter (SDV)
Malin Thurfjell

Tel: 072-529 08 38
malin.thurfjell@soderhamn.se

Verksamhetschef för Familjeenheten
Elin Ljung
Tel: 0270-784 20
elin.ljung@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn