Stentägtskolan

Genrebild för skola, en bokstapel med ett rött äpple.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Gamla Sandarnevägen 4, Söderhamn
Storlek: Cirka 280 elever
Typ: Grundskola F-6, Fritidshem
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst 0270-750 00.

Stentägtskolan byggdes 1964. Under 2018-2019 byggs skolan ut och blir en skola med förskoleklass till årskurs 6.

Under byggperioden är hela Stentägtskolan placeras på Östra skolan, i moduler. Från hösten 2018 är förskoleklass i Godsmagasinet på Faxholmsgatan 2. Alla lokaler är i anslutning eller i närområdet till varandra.

Eleverna från årskurs 1–6 har under byggperioden samma skolgård, matsal, gymnastiksal och bibliotek. Textilslöjden är i lokaler på CFL och träslöjden är förlagd till Norrtullsskolan.

När ombyggnationen är klar kommer Stentägtskolan att inrymma skolans samtliga elever samt ytterligare cirka 80 elever. Byggnationen beräknas vara klar till terminsstart 2019.

Hela skolan har ett stort fokus på att alla elever ska nå kunskapsmålen och hög trivsel. I årskurs 4–6 genomför vi varje år en må-bra-vecka och har ett aktivt värdegrundsarbete med utgångspunkt från den.

Från förskoleklass till årskurs 3 bedriver vi ett aktivt värdegrundsarbete som vi kallar Guldresan. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Skolans fritidshem har bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på uteverksamhet och rastlekar.

Stentägtskolans fritidshem är organiserat i tre avdelningar med sammanlagt cirka 170 barn från Stentägtskolan och Östra skolan. Skolan har en inbjudande utemiljö med bland annat stor grusplan och ett skogsområde.

Stentägtskolans fritidshem är ett aktivt fritidshem där barn och föräldrar trivs och är nöjda. Man har aktivt arbetat med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna. Arbetet har gett bra resultat som bland annat visar sig genom barnens engagemang och lekglädje, barnen lekar andra lekar och med andra barn än de brukar leka med.

Barnen har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan genom att diskutera detta i klassråd och i elevråd. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

Fokus för fritidshemmets arbete varit att utveckla utemiljön och aktiviteterna i uterummet. Att ha en planerad och strukturerad uteverksamhet är viktigt för elever i behov av stöd. Man har en centralt placerad leksaksbod där leksakerna organiserades upp i olika lekteman, till exempel finns olika lådor att låna med djur, bilar, leka affär etc. Ett område på skolgården avgränsades för att bli en plats för kojbyggen. Ett stall har byggts intill boden och där idag många hästar i sina boxar.

Nöjda barn och föräldrar

Det syns i mätningar att nöjdheten hos Stentägtskolans fritidshems föräldrar är bra. Det syns också bakåt i tid att närvaron på fritidshemmet är hög och närvaron är också hög även när barnen blir lite äldre. Detta är en bra signal på att barnen trivs och föräldrar är nöjda.

Elevråd

På Stentägtskolan har man elevråd en gång per månad. Mötena leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Stentägtskolan och Östra skolan har gemensamma föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldrarådsrepresentanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Stentägtskolan hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stentägtskolan

Skola
Personalrum årskurs 1-3: 0270-756 16
Personalrum årskurs 4-6: 0270-758 52
Resurslärare, SVA: 0270-758 52
Specialpedagog: 070-1906578
Textilslöjd: 072-546 3601
Förskoleklass och fritidshem: 0270-754 77
Fritidshem årskurs 1-2: 0270-786 63
Fritidshem årskurs 3-6: 0270-756 43

Elevhälsa
Skolsköterska: 0270-751 56
Skolkurator:  0270-786 10

Ledning
Rektor Saulius Andrekus: 072-452 03 28, saulius.andrekus@soderhamn.se
Verksamhetschef grundskola: 0270-752 98
Verksamhetschef elevhälsa: 0270-759 62
Verksamhetschef studie- och yrkesvägledning: 0270-759 62

Adress
Stentägtskolan (årskurs F-6)
Gamla Sandarnevägen 4 
826 39 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn